Skip to main content

Terms & Conditions (Dutch)

Laatst bijgewerkt: 21 juni 2022

Introductie

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Cabbit-app. Deze Cabbit-app wordt aangeboden door Cabbit B.V. gevestigd te Utrecht aan de Ganzenmarkt 6 (hierna ‘Cabbit’ of ‘wij’)

Deze Gebruiksvoorwaarden beschrijven alle voorwaarden die van toepassing zijn als je onze Cabbit-app (hierna Cabbit-app’) gebruikt. Als je een account aanmaakt in de Cabbit-app (hierna: Cabbit Account) aanmaakt, of anoniem een rit boekt, geef je akkoord op deze Gebruiksvoorwaarden.

De Cabbit-app is een platform dat taxipassagiers (hierna: Passagiers, Gebruikers of Je) en de met Cabbit samenwerkende taxibedrijven en hun chauffeurs (hierna: Taxibedrijven) samenbrengt. Via de Cabbit-app kunnen Passagiers een taxirit boeken. Taxibedrijven kunnen deze ritten van Passagiers via de Cabbit-app aannemen en verzorgen het vervoer. Deze Gebruiksvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) beschrijven de voorwaarden waaronder Gebruikers gebruik kunnen maken van de Cabbit-app.

1. Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Cabbit-app door Gebruikers.

Je aanvaardt deze Voorwaarden door een Cabbit Account aan te maken en/of bij het boeken van een rit zonder account in de Cabbit-app.

Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Wijzigingen zijn van kracht nadat Cabbit hierover bericht heeft.

Deze Voorwaarden gelden voor onbepaalde tijd. Toegang tot de Cabbit-app kan door jou of ons op elk moment, zonder opgave van redenen, worden beëindigd met onmiddellijke ingang. Jij kunt beëindigen door dit verzoek per email aan support@cabbit.app te sturen of door in je app op ‘Verwijder mijn account’ te klikken. Wij kunnen beëindigen per e-mail, waarna wij je Cabbit Account zullen afsluiten.

2. Gebruik van Cabbit

Je mag de Cabbit-app alleen gebruiken als je 16 jaar of ouder bent, je handelingsbekwaam bent, en je adequaat verzekerd bent.

Je mag de Cabbit-app uitsluitend voor eigen gebruik gebruiken en niet voor enige commerciële doeleinden zonder daarvoor nadere afspraken gemaakt te hebben met ons. Treed voor het maken van nadere afspraken via e-mail met ons in contact.

Je erkent dat Cabbit geen logistieke of taxidiensten uitvoert en dat Cabbit niet optreedt als een taxibedrijf. Cabbit biedt een platform waar je taxidiensten kunt boeken. De taxidiensten die je kunt boeken via de Cabbit-app worden aangeboden door andere bedrijven dan Cabbit.

Om Passagier te worden, dien je een Cabbit Account aan te maken of een rit boeken in de Cabbit-app zonder een Account aan te maken. 

Als je Cabbit gebruikt zonder een account, is het noodzakelijk om je telefoonnummer en soms e-mailadres door te geven, zodat we je op de hoogte kunnen houden als er eventuele wijzigingen in je rit plaatsvinden. 

Als je een account aanmaakt, is Cabbit Account is direct geactiveerd in de Cabbit-app. Wij zijn gerechtigd om je Cabbit Account zonder opgaaf van reden te blokkeren.

Je Cabbit Account moet naar waarheid ingevuld zijn. Bij eventuele wijzigingen in je gegevens dien je je account te updaten. Wij kunnen je verzoeken ons kopieën te verschaffen van documenten om je identiteit te bevestigen. Je mag maar één Cabbit Account hebben. Jij bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die vallen onder jouw account. 

Beveilig je Cabbit Account met een veilig wachtwoord en maak steeds gebruik van een veilige computer/telefoon(verbinding). Ga zorgvuldig met je wachtwoord om. Het is niet toegestaan om je Cabbit Account te delen met anderen, en evenmin mag je een ander toegang verschaffen tot je Cabbit Account. Mocht je het vermoeden hebben dat je Cabbit Account door anderen wordt gebruikt, dan dien je ons hierover onmiddellijk per e-mail te informeren.

Als Passagier dien je je bij gebruik van de Cabbit-app en tijdens taxiritten via de Cabbit-app aan de geldende wettelijke regels te houden. Je mag Cabbit alleen gebruiken voor legale doeleinden. Je zal tijdens je gebruik van de Cabbit-app en de via de Cabbit-app geboekte taxiritten geen hinder, overlast of eigendomsschade veroorzaken.

3. Hoe werkt de Cabbit app?

Via de Cabbit-app kun je als Passagier direct of voor later een taxi boeken bij de bij Cabbit aangesloten Taxibedrijven. De Cabbit app stuurt deze ritaanvraag nadat jij betaald hebt door naar Taxibedrijven, die de rit kunnen accepteren of weigeren. Als een Taxibedrijf je rit accepteert, geeft Cabbit de bevestiging door aan de Passagier en geeft het Taxibedrijf via de Cabbit-app een indicatie van de verwachte aankomsttijd. De levering van deze taxirit en de daarbij behorende dienstverlening is de uitsluitende verantwoordelijkheid van het Taxibedrijf dat de rit heeft geaccepteerd. De Passagier betaalt in de Cabbit-app via het gekozen betaalmiddel.

4. Eigendomsrechten

Alle (intellectuele) eigendomsrechten op enige informatie die deel uitmaakt van de Cabbit-app, waaronder de applicatie zelf, inclusief afbeeldingen, grafisch materiaal, logo’s, tekst, opmaak en de samenstelling van alle content berusten te allen tijde bij Cabbit.

Het is je niet toegestaan om de normale werking van de Cabbit-app te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Het is je evenmin toegestaan om de Cabbit-app te benaderen met scripts of gesimuleerde gebruikers. Je zal geen gebruik maken van de Cabbit-app op een wijze waardoor er inbreuk wordt gepleegd op eventuele (intellectuele) eigendomsrechten of andere rechten van derden.

5. Aansprakelijkheid

De Cabbit-app is met de grootste zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de Cabbit-app altijd beschikbaar is en dat de verstrekte informatie volledig, juist of up-to-date is. Wij behouden ons het recht voor om de Cabbit-app (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat de Gebruikers daar enige rechten aan kunnen ontlenen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor (de juistheid van) informatie en andere materialen of uitingen die Gebruikers of derden via de Cabbit-app plaatsen of verschaffen. Wij behouden ons het recht voor om (onaangekondigd) bepaalde informatie te verwijderen die op de Cabbit-app wordt geplaatst.

Het aangaan en uitvoeren van een taxirit is voor eigen rekening en risico van de Gebruikers en de Taxibedrijven. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van niet of niet juiste nakoming van de overeengekomen afspraken tussen Passagiers en/of Taxibedrijven zoals een (niet of niet tijdig) uitgevoerde rit, schade of letsel van Gebruikers, danwel het niet voldoen aan een wettelijke verplichting.

Behoudens in het geval van opzet of grove schuld is onze aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag van EUR 25,00 per gebeurtenis.

Jij bent als Passagier verantwoordelijk je goed te gedragen tijdens een rit. Jij bent dan ook aansprakelijk voor de kosten van noodzakelijke reparatie of schoonmaak van voertuigen van een Taxibedrijf naar aanleiding van onacceptabel gedrag van jou tijdens de rit. Als het Taxibedrijf dit noodzakelijk vindt, is het Taxibedrijf gerechtigd om de redelijke kosten hiervoor bij jou als Passagier in rekening te brengen, zo mogelijk via het betaalmiddel in jouw Cabbit-account.

Je zal Cabbit vrijwaren tegen alle aanspraken van derden verband houdend met of voortvloeiend uit het door jou niet of op niet correcte wijze nakomen van jouw wettelijke of contractuele verplichtingen jegens ons, een andere Gebruiker, een Taxibedrijf, danwel een derde. Je zal alle schade vergoeden die wij als gevolg van dergelijke aanspraken lijden.

6. Annuleringen

Jouw rit is binnen 4 minuten na je boeking geannuleerd

Helaas, Cabbit heeft geen Taxibedrijf kunnen vinden voor je. Je rit is daarom geannuleerd. Natuurlijk wordt het volledige bedrag direct teruggestort. Als je zelf je rit annuleert voordat we een taxibedrijf gevonden hebben, wordt je ritprijs ook direct teruggestort.

Jij annuleert een vooraf geboekte rit (minimaal 30 min)

Boek je een rit 30 minuten of meer van te voren, en annuleer je deze rit minimaal 30 minuten voor de vertrektijd van je rit, dan ontvang je de volledige ritprijs als terugbetaling. Annuleer je deze rit later dan 30 minuten voorafgaand aan de vertrektijd van je rit, dan brengen we een annuleringsboete in rekening. De boete wordt afgetrokken van de ritprijs en het resterende bedrag maken we naar je over. 

Jij annuleert een direct geboekte rit (tot 30 min van te voren)

Heb je een rit geboekt tot 30 minuten voor je vertrektijd, en annuleer je deze rit maximaal 2 minuten nadat je de notificatie met de aankomsttijd van de chauffeur hebt gekregen, dan ontvang je de volledige ritprijs als terugbetaling. Annuleer je deze rit meer dan 2 minuten nadat je de notificatie met de aankomsttijd van de chauffeur hebt gekregen, dan brengen we een annuleringsboete in rekening. De boete wordt afgetrokken van de ritprijs en het resterende bedrag maken we naar je over. 

Jouw rit is geannuleerd door het Taxibedrijf

Als je rit is geannuleerd door het Taxibedrijf, dan gaat Cabbit kijken wat hier aan de hand was. Wij beoordelen dan of je recht hebt op volledige terugbetaling van je ritprijs, of dat de annuleringsboete van toepassing is. 

7. Persoonsgegevens

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt. Wil je hier meer over weten? Lees dan ons privacy statement dat je kunt vinden op de Cabbit website .

8. Vragen of klachten

Heb je vragen of klachten, dan kun je deze indienen via support@cabbit.app. Wij streven ernaar zo snel mogelijk een passende oplossing te zoeken voor je klachten, maar wij garanderen niet dat wij alle klachten kunnen wegnemen.

Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Eventuele geschillen over deze Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechter die naar Nederlands recht bevoegd is.

Klaar om te rijden.

Download Cabbit, en je bent er klaar voor.